Sosyal Medya Sayfalarımız

Formasyon İle İlgili Güncel Bilgiler

Eğitim

Formasyon İle İlgili Güncel Bilgiler

Formasyon ile ilgili güncel bilgiler başlığı altında ele aldığım konu hakkında yaptığım araştırmalar sonucu en son çıkan haberleri sizlerle paylaşmak istedim.Görünüşe göre bazı üniversiteler bu konuda daha aktif bir çaba içerisinde olmalarına rağmen diğer üniversiteler sessizliğini hala korumaktadır.Sözü daha fazla uzatmadan bu konu ile ilgili bilgiye ihtiyacı olan arkadaşlar için bu konuyu ele aldım aşağıda inceleyebilirsiniz.

Mehmet Akif Ersoy üniversitesi bu konu hakkında açıklama yaptığı için aşağıda bir örnek olarak paylaştım.

MEZUN ya da MEZUN OLMA AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN FORMASYON DUYURUSU

Üniversitemize (Mehmet Akif Ersoy) bağlı fakültelerin  4. Sınıflarından mezun olan ya da mezun olma  aşamasındaki  öğrencilerimiz ve aynı durumdaki diğer Üniversite öğrencilerine  yönelik olarak ( Eğitim Fakültesi hariç dört yıllık eğitim veren Fakülte ve Yüksekokul  öğrencilerimizden  istekli öğrencilerimize )Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı düzenlenecektir. Program Yaz dönemi ve Güz  dönemi olarak iki aşamada gerçekleşecektir. Programa hangi bölüm öğrencilerinin katılıp katılamayacağı ile ilgili bilgiye Yüksek Öğretim Kurumunun  İnternet sayfası  Formasyon linkinden ulaşılabilir. Üniversite öğrencilerimiz için herhangi bir kontenjan sınırlaması olmayıp, diğer üniversitelerden başvuran  öğrenciler için ayrılan kontenjanlar kadar bir sınırlama getirilecektir. Kontenjan fazlası başvurularda öğrencilerin lisans mezuniyeti akademik  ortalamaları dikkate alınacaktır.

Diğer Üniversite öğrencileri için açılacak programlar ve kontenjanlar

Atamaya esas alan Kontenjan
1.Matematik 60
2.Türk Dili ve Edebiyatı 60
3.Tarih 60
4.Coğrafya 60
5.Kimya 60
6.Biyoloji 60
7. Fizik 60
8. Sağlık 60
9. Müzik 60
10.İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60
11. Felsefe-Sosyoloji-Psikoloji 60
12.İngilizce-Güzel Sanatlar / Resim 60

NOT:

  1. Bu alanlara  hangi bölüm öğrencilerinin katılıp katılamayacağı ile ilgili bilgiye Yüksek Öğretim Kurumunun  İnternet sayfası  Formasyon linkinden ulaşılabilir.
  2. Kontenjanlarda başvurulara göre artma ya da azalma olabilecektir.
  3. Başvurular MAKÜ Eğitim Fakültesi öğrenci işlerine yapılacaktır.
  4. Başvurular 24-25-26-27 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. Asıl ve yedek listeler 30 Hazirana kadar ilan edilecek, derslerde 30 Hazirandan itibaren başlayacaktır. İlan edlen asıl listedeki öğrenciler 4 Temmuza kadar ücretlerinin ilk taksidi olan miktarı ilgili bankaya yatırarak makbuzlarını öğrenci işlerine teslim edeceklerdir. Bu tarihler içersinde ücretini yatırmayanların kaydı  silinecektir. Yedek kayıtlar, ilan edilerek 7-8 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihlerden sonra kayıt yapılmayacaktır.
  5. Programla ilgili her türlü açıklama, duyuru  internet sitemizden yapılacaktır.         MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ( Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ) Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için buradan ulaşabilirsiniz.Umarım başta çukurova üniversitesi olmak üzere diğerleride bu konuda açıklamalar yapar. Aşağıdaki başlık yökün yakın bir zamanda formasyonla ilgili güncellediği bilgilerdir.

formasyon PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı karar ekinde yer alan yükseköğretim programlarına devam eden ve bunlardan mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı geçen karar ekindeki programlara denkliği Kurul tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylar için yükseköğretim kurumlarında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu Usul ve Esaslar, YÖK tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının açılmasına ve uygulanmasına ilişkin akademik, idari ve mali hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3: (1) Bu Usul ve Esaslar, Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge ve bu yönergeye dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü’ne dayalı olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4: (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

Aday : Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvuran ilgili lisans programlarının öğrencilerini ve mezunlarını,

Alan : Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.02. 2014 tarih ve 9 nolu kararı ekinde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programlarıyla bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim programlarını,

Alan Eğitimcisi : Doktorasını veya doçentliğini, ilgili bilim alanının (fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih vb.) eğitimi ve öğretimi (fizik eğitimi, kimya eğitimi, biyoloji eğitimi, matematik eğitimi, tarih eğitimi, din eğitimi vb.) üzerine almış ve/veya bu konuda tez yönetmiş, akademik yayınlar yapmış öğretim üyesini,

Alan Fakültesi/Yüksekokul : Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20. 02. 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan alanlarda lisans eğitimi veren fakülteleri/yüksekokulları,

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

Bölüm : Eğitim Bilimleri Bölümünü,

Dersler : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan dersleri,

Fakülte : Pedagojik Formasyon Eğitimi veren Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesini ve Eğitim Bilimleri Bölümünün bulunduğu alan fakültesini,

Fakülte Yönetim Kurulu : Pedagojik Formasyon Eğitimi veren Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi veya Eğitim Bilimleri Bölümünün  bulunduğu alan fakültesinin Fakülte Yönetim Kurulunu,

Kurul / YÖK : Yükseköğretim Kurulunu,

Kurum/ Yükseköğretim Kurumu : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılan üniversiteyi,

MEB: Milli Eğitim Bakanlığı’nı,

Meslek Bilgisi Dersleri : Bütün öğretmenlik alanlarında öğretmenlik mesleği ile ilgili ortak olan meslek derslerini,

Öğrenci: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlı öğrencileri,

ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

Program : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını,

TTKB : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nı ifade eder.

Başvuru, Yerleştirme, Program Açma, Dersler ve Program Süresi

Başvuru ve Yerleştirme

MADDE 5: Lisans Öğrencileri İçin Açılan Programlara Başvuru

(1) Lisans programlarının birinci sınıfını (ikinci yarı yılını) tamamlamış öğrenciler, program açılan ilgili üniversitelerin eğitim/eğitim bilimleri fakültesindeki pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilirler.

(2) Programa başvuran öğrenciler, program açılan alanlar itibariyle eğitim öğretimin niteliğini de göz önünde bulundurarak üniversite senatolarınca belirlenen kriterler çerçevesinde yerleştirilir.

(3) Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı açılmayan üniversitelerin lisans programlarına devam eden öğrenciler, aynı ildeki ya da başka bir ildeki program açılmasına izin verilen üniversitelere başvurabilirler.

(4) Açıköğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan lisans programlarına devam eden öğrencilerden pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, kayıtlı oldukları üniversiteye başvururlar. Programda yer alan uygulamalı dersler için gerektiğinde program açılan diğer üniversitelerle işbirliği yapılabilir.

Mezunlar İçin Açılan Programlara Başvuru

(1 ) Lisans mezunları için açılan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvuran adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre başvurularını yapar. Adayların programa yerleştirilmesi, ÖSYM tarafından merkezi olarak ALES sonucu ve lisans mezuniyeti akademik ortalamaları dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yapılır.

(a) ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme işlemleri, adayların geçerli ALES puanlarının doğrusal olarak 0-4 aralığına dönüştürülerek diploma notunun %40’ı ile ALES notunun %60’ı toplanıp 100 ile çarpılarak hesaplanmasından elde dilen puana göre tercihler doğrultusunda yapılır.

(b) Adayların programlara yerleştirilmesinde mezun oldukları üniversitelerinden aldıkları 4’lük diploma notları kullanılır. 4’lük notu olmayıp da sadece 100’lük notu olanların, bunların dışında farklı not sistemlerinin kullanıldığı yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olanların notları, YÖK’ün dönüşüm tablosuna göre 4’lük not sistemine dönüştürülür.

(c) Adaylar, alanlarına göre en çok 30 üniversite tercih edebilir. Ancak bazı alanlarda program, sadece bir ya da birkaç üniversitede açılmışsa, tercih sayısı bunlarla sınırlıdır. ÖSYM, tercih sırasını dikkate alarak adayların yerleştirmesini yapar.

(ç) Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

(d) Programa başvurusu kabul edilen ve kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi ÖSYM’nin internet sayfasında ilan edilir.

(e) Belirlenen tarihler arasında ilgili yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından vazgeçmiş sayılır.

(f) Yükseköğretim kurumları, ÖSYM’nin yaptığı yerleştirmeyi takip eden hafta içinde öğrencilerin kayıtlarını yapar.

(g) Programlara başvuran lisans mezunlarının beyanları esas alınarak yerleştirme yapılır. Yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar, kayıt haklarını kaybederler. Yanlış beyanda bulunduğu halde yerleştirmesi yapılan adaylarla ilgili cezai ve hukuki sorumluluk, adaylara ve yerleştirmeyi yapan yükseköğretim kurumu yetkililerine aittir.

(ğ) İstenildiğinde boş kalan kontenjanlar, kurumlar tarafından YÖK ve/veya ÖSYM’ye bildirilir. Başvuru süresi sonunda gerekli görüldüğünde Kurul kararıyla ek yerleştirme yapılabilir. Ek yerleştirme yapılması durumunda, yerleştirmenin ilanını takip eden ilk hafta içinde kayıtlar yapılır. Bu kayıtlar sonucunda da kalan boş kontenjanlar için tekrar yerleştirme yapılmaz.

(2) Öğrencinin devam ettiği ya da mezun olduğu ana dal lisans programı, program açılan alanlar içinde yer almıyorsa ve öğrenci pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılan bir lisans programında çift ana dal yapıyor ya da yapmışsa, çift ana dal yaptığı alandan programa başvurabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de TTKB tarafından hazırlanan çizelgede yer alıyorsa, her iki programdan birini tercih ederek programa başvurabilir.

Programa Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi

b. Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir); halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi

c. Lisans Mezunları için Onaylı Lisans Not Transkripti

d. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

e. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

f. Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin edeceği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

Program Açma

MADDE 6: (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları, Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Bölümü bulunan Üniversitelerde açılır.

(2 ) Lisans öğrencileri ve mezunları için alanlara göre üniversitelere ayrılacak öğrenci kontenjanlarına, üniversitelerin eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ve yeterliliği dikkate alınarak Kurul tarafından karar verilir.

(3) Bir üniversitede program açılabilmesi için ilgili üniversitenin aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Eğitim Bilimleri Bölümündeki anabilim dallarından Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Programları ve Öğretim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme anabilim dallarında toplamda en az beş kadrolu öğretim üyesi olmalıdır.

c) İlgili Kurum, Kurulca belirlenen süre içinde program açmak için Yükseköğretim Kuruluna başvuru yapmış olmalıdır.

d) Açılacak programda, eğitim bilimleri dışında, açılacak öğretmenlik alanlarına özgü olan özel öğretim yöntemleri derslerini yürütebilecek sayıda, alan eğitiminde kadrolu öğretim üyelerinin bulunması gerekir. İlgili alan eğitiminde kadrolu öğretim üyesi olmayan alanlarda program açma başvurusu yapılamaz.

f) Özel öğretim yöntemleri derslerini yürütmede, doktorasını veya doçentliğini eğitim programları ve öğretim alanında almış öğretim üyeleri, ilgili alanın öğretimine ilişkin dersleri lisansüstü düzeyde almışlarsa, alan eğitimcisi şartını yerine getirmek için ikame edilebilir.

(4) Yükseköğretim kurumları, senato kararıyla her yılın Mayıs ayı sonuna kadar açmak istedikleri program ve alanlarla birlikte ilgili belgeleri ekleyerek YÖK’e başvururlar.

kaynak:http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/7052802

1.402 views

Okumaya Devam Et
Sponsor Reklam

Fen edebiyat fakkültesi matematik bölümü mezunu.Yazı yazmayı ve araştırmayı seviyor.Boş zamanlarda kendi sitesinde faydalı bilgi ve makale yazarlığı yapıyor.

Yorum Yapmak İçin Tıkla

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha Fazla Eğitim

Facebook Sayfamı Beğenin

Popüler Yazılar

Etiket Bulutu

Yukarı